กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณโดยเร็วที่สุด


ข้อมูลลูกค้า *


ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *

* ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องวงกลมด้านล่างนี้เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกเพื่อดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล